RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI COMUNICARE

Acest program de master se adresează absolvenţilor de învăţământ superior preocupaţi de domeniul relaţiilor internaţionale şi doritori să desfăşoare o activitate care presupune comunicarea internaţională (diplomaţie, jurnalism internaţional, schimburi culturale, relaţii publice internaţionale etc).
Finalizarea studiilor oferă oportunitatea de a urma cu succes o carieră într-o arie largă de ramuri ale afacerilor internaţionale, incluzând organizaţii interguvernamentale (cum ar fi ONU sau UE), organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale, etc.
Masterul este structurat în două părţi. În prima parte, corespunzătoare semestrelor 1 şi 2, studenţii au posibilitatea de a-şi construi o structură solidă a fundamentelor relaţiilor internaţionale, pentru ca partea a doua (semestrele 3 şi 4) să fie centrată pe studiul diverselor aspecte teoretice şi practice ale comunicării internaţionale.
În ansamblul lui, acest program urmăreşte formarea unui set de competenţe şi abilităţi necesare noii generaţii de experţi în relaţiile internaţionale, diplomaţie, comunicare interculturală, PR internaţional, negociere/mediere internaţională, managementul conflictelor/crizelor şi construcţia păcii. Este vorba de:
1. competenţe cognitive:
– cunoaşterea evoluţiilor teoretice, metodologice şi practice din domeniul relaţiilor internaţionale;
– cunoaşterea teoriilor relevante pentru abordarea diverselor aspecte şi probleme ale comunicării şi relaţiilor publice internaţionale şi interculturale;
– utilizarea instrumentelor/constructelor teoretice în analiza critică a literaturii şi a datelor relevante acestui domeniu, cum ar fi cele referitoare la evoluţiile politice ale integrării europene şi rolul actorilor regionali, problemele principale ale politicii externe a UE şi ale Europei contemporane, eficienţa unor instituţii şi organizaţii internaţionale, rolul tot mai important al diplomaţiei publice, etc;
– utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi.
2. competenţe funcţional-acţionale:
– utilizarea aparatului conceptual şi metodologic specific domeniului relaţiilor internaţionale în rezolvarea de probleme, în evaluarea argumentelor, examinarea şi selecţia materialului documentar;
– formularea de judecăţi de valoare şi fundamentarea de decizii constructive prin utilizarea nuanţată şi pertinentă de criterii şi metode de evaluare;
– cercetarea şi analiza informaţiilor dintr-o varietate de surse şi limbi diferite;
– elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare aplicând inovativ un spectru variat de metode cantitative şi calitative.
3. competenţe transversale:
– executarea de sarcini profesionale complexe în condiţii de autonomie şi independenţă profesională;
– scriere/redactare academică;
– capacitatea de a prezenta şi susţine oral şi în scris opiniile şi concluziile personale.


Programul de master se integrează genului de studii multi- şi trans-diciplinare, angajând în acest sens colaborarea cu alte departamente şi facultăţi ale Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” (Facultatea de Drept, Facultatea de Istorie, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine) precum şi cu Universitatea Bucureşti. Implicând, alături de profesori, şi specialişti practicieni, acest program urmăreşte să îmbine abordarea academică cu cea profesională.


Studiile de master se finalizează cu disertaţia, care oferă studentului prilejul de a cerceta o problemă/temă relevantă pentru relaţiile internaţionale şi comunicare, prezentând totodată un interes special pentru el. Prin disertaţie, studentul trebuie să demonstreze cunoaşterea aprofundată a domeniului şi capacitatea de a desfăşura o muncă de cercetare independentă, care înseamnă capacitatea de:
– a defini o problemă de cercetare;
– a utiliza tehnicile academice de alcătuire a bibliografiei (inclusiv construirea notelor de subsol) şi diversele sisteme academice de citare;
– a sistematiza şi organiza materialul bibliografic/documentaţia în funcţie de relevanţa lui pentru tema abordată;
– a sintetiza argumente specifice domeniului şi a dezvolta argumente proprii;
– a utiliza date şi statistici;
– a susţine în mod coerent şi cu argumente solide o teză/idee/problemă centrală;
– a organiza/integra dovezi/argumente menite să sprijine teza avansată;
– a încorpora metodologia în analiza sau argumentaţia prezentată;
– a elabora o lucrare coerentă, care urmăreşte şi dezvoltă pe tot parcursul analizei sau argumentaţiei tema/problema centrală abordată;
– a se familiariza cu principiile etice ale cercetării.


Discipline anul I
Plan de învățământ anul I
Plan de învățământ anul II