STUDII DE SECURITATE ŞI APĂRARE

Obiective le acestui program de master sunt:
– Să transmită cunoştinte de specialitate de calitate, substanţiale, actuale, integrate sistemic şi utile profesional, şi să faciliteze schimbul de informaţii de specialitate între cursanţi;
– Să-i familiarizeze pe cursanţi cu principalele acte normative, documente, lucrări (studii) de specialitate şi baze de date (resurse web) capabile să contureze aspectele esenţiale şi definitorii ale problematicii securităţii şi apărării, în context naţional, unional, euro-atlantic şi global;
– Să formeze capacităţi individuale de: documentare şi administrare baze de date; analiză, sinteză şi briefing; întocmire, prezentare şi argumentare idei şi proiecte;
– Să formeze deprinderi primare de lucru în echipă pe probleme de: formulare a strategiilor şi politicilor publice; mangementul crizelor; gestiunea proceselor curente şi de planificare din domeniul securităţii, apărării, ordinii publice şi urgenţelor civile;
– Să determine o atitudine civică interesată, vigilentă, angajantă şi responsabilă pe probleme de natura securităţii şi apărarii ce privesc nemijlocit viaţa indivizilor, comunităţilor şi a naţiunii.

Programul se adresează, îndeosebi, absolvenţilor facultăţilor de ştiinţe poltice care doresc să-şi completeze, diversifice sau focalizeze pregătirea profesională, precum şi altor absolvenţi interesaţi de lărgirea orizontului, printr-o pregatire inter- şi transdisciplinară. MSSAp se adresează, totodată, tinerilor specialişti – civili, militari sau cu alt statut special – care lucrează în cadrul instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii şi apărării, ori al altor instituţii, organizaţii sau corporaţii cu astfel de atribuţii decurgând din prevederile legale, din natura activităţilor pe care le desfăşoară ori din specificul sarcinilor asumate voluntar (ministere, agenţii, organizaţii nonguvernamentale, companii comerciale cu obiect de activitate de larg interes public, companii de pază/security etc).

Masterul este organizat potrivit normelor universitare naţionale şi a celor promovate de UE în materie de studii de securitate şi apărare, încorporând şi experienţa altor instituţii de profil din spaţiul euro-atlantic.

Programul pleacă de la premisa că informarea şi educaţia în probleme de securitate reprezintă un factor esenţial în actualul context internaţional, în care dominante sunt riscurile şi ameninţările de natură societală, cu impact direct asupra vieţii şi libertăţii indivizilor (conflictele identitare – etnice şi religioase; terorism, proliferarea ADM; criminalitatea organizată; criza energetică şi a mediului; sărăcie, frustrare etc), precum şi de necesitatea extinderii acestei preocupări în cadrul universităţilor civile.

Pregătirea masteranzilor se desfăşoară, preponderent, prin activitatea personalului didactic al Facultăţii de Ştiinţe Politice şi altor cadre din Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, precum şi cu ajutorul unor cadre universitare, experţi sau alţi specialişti asociaţi sau invitaţi din instituţii de profil ţară şi din străinătate.

Programului se finalizează cu susţinerea unei lucrări de disertaţie pe o temă de specialitate, întocmită sub îndrumarea titularilor de curs.


Plan de învățământ anul I
Plan de învățământ anul II