Metodologie de realizare a lucrării de licență

Examenul de licență organizat la specializarea Comunicare și Relații Publice din cadrul Facultății de Științe Politice, UCDC, cuprinde două probe. O probă teoretică prin examen scris și proba redactării și susținerii lucrării de absolvire. Mai jos se găsesc atât informațiile generale cu privire la natura și cerințele examinării, cât și recomandări referitoare la alcătuirea unei lucrări de absolvire.

A. PROBA TEORETICĂ
I. DISCIPLINE
Disciplinele pentru proba scrisă sunt următoarele: ISTORIA COMUNICĂRII; INTRODUCERE ÎN ȘTIINȚELE COMUNICĂRII; INTRODUCERE ÎN RELAȚIILE PUBLICE.

II. SUBIECTE
Proba scrisă va cuprinde câte un subiect, tras la sorți, din fiecare disciplină, în total 3 (trei) subiecte. Timpul total de lucru este de 3 (trei) ore. Subiectele și bibliografia aferentă sunt următoarele:

ISTORIA COMUNICĂRII
1. Utilizarea tipăriturilor în comunicarea de masă
2. Impactul radio-televiziunii asupra comunicării
3. Internetul și tehnologia digitală

Bibliografie obligatorie:
Dobrescu, Paul și Bârgăoanu, Alina (2003). Mass-media și societatea. București: Editura Comunicare. Ro.
Dobrescu, Paul, Bârgăoanu, Alina și Corbu, Nicoleta (2007). Istoria comunicării. București: Editura Comunicare.ro.
Jeanneney, Jean–Noel (1997). O istorie a mijloacelor de comunicare. Iași: Editura Institutul European.
Bertrand, Claude-Jean (coord.) (2001). O introducere în presa scrisă și vorbită. Iași: Editura Polirom.

INTRODUCERE ÎN ȘTIINȚELE COMUNICĂRII
1. Teoria matematică a comunicării
2. Teoria pragmatică a comunicării
3. Economia politică a semnului – comportamentul de consum ca intenție de comunicare

Bibliografie obligatorie:
Cernat, Maria (2014). Introducere în științele comunicării. București: Editura Ars Docendi.

Bibliografie recomandată:
Austin., J. L. (2003). Cum să faci lucruri cu vorbe. Pitești: Editura Paralela 45
Baudillard, Jean (2005). Societatea de consum: mituri si structuri. București: Editura Comunicare.ro.
Bourdieu, Pierre (1986). Economia bunurilor simbolice. București: Editura Meridiane.
Reboul, Anne, Moeschler, Jacques (2001). Pragmatica, azi, Cluj: Editura Echinox.

INTRODUCERE ÎN RELAȚIILE PUBLICE
1. Relațiile publice: concepte, evoluție, teorii și proces
2. Opinia publică. Teorii ale publicurilor în relațiile publice
3. Campaniile de relații publice. Relațiile publice și gestionarea situațiilor de criză

Bibliografie obligatorie:
1. Stoica, Marcela Monica (2010). Introducere în relații publice. București: Editura Pro Universitaria.
2. Stoica, Marcela Monica (2012). Relații publice. Ghid pentru seminarii și examene, București: Editura Pro Universitaria.

Bibliografie recomandată:
Marconi, Joe (2007). Ghid practic de relații publice, Iași: Editura Polirom.
Stoica, Marcela Monica (2015). Managementul relațiilor publice. București: Editura Pro Universitaria.
Wilcox, Dennis L., Glen T. Cameron, Phillip H. Ault, Warren K. Agee (2009). Relații publice, strategii și tactici, București: Editura Curtea Veche.

B. LUCRAREA DE ABSOLVIRE
I. SCOPUL LUCRĂRILOR DE ABSOLVIRE

Lucrările de absolvire testează capacitatea absolvenților studiilor universitare de licență
de a realiza un demers intelectual matur, fiind urmărite următoarele elemente:
1) identificarea unei teme în domeniul comunicării și domenii conexe;
2) documentarea cuprinzătoare și valorificarea critică a surselor relevante;
3) sintetizarea principalelor idei, teze, paradigme și cercetări privind tema analizată;
4) construirea unui demers practic (cercetare sau produs de comunicare);
5) formularea unor concluzii pertinente, întemeiate pe elementele teoretice și de cercetare.

II. STRUCTURA ȘI CONȚINUTUL LUCRĂRII DE ABSOLVIRE
1. Tema (titlul) lucrării, numele și prenumele autorului, numele și prenumele
coordonatorului științific, anul în care este susținută (vezi Anexa).
2. Cuprins (paginat).
3. Introducere – 1-2 pagini (unde autorul aduce argumente privind alegerea temei lucrării și prezintă concis structura lucrării).
4. Secțiunea teoretică a lucrării – 1-2 capitole (unde autorul prezintă și analizează critic, evaluativ, principalele idei, teorii, paradigme, din literatura de profil).
5. Secțiunea aplicativă a lucrării – 1-2 capitole (unde autorul își va construi cercetarea/strategia de comunicare).
6. Concluzii – 1-2 pagini (care va cuprinde rezultatele cercetării, raportate la ipotezele de la care a pornit studiul și elementele teoretice pe care se întemeiază).
7. Bibliografie (unde se va avea în vedere):
7.1. utilizarea cu prioritate a bibliografiei de referință în domeniu;
7.2. utilizarea bibliografiei recente (ultimii cinci ani), acolo unde este posibil;
7.3. indicarea corectă a surselor biblografice, în textul lucrării și în bibliografia finală,
potrivit unuia dintre modelele consacrate în domeniu (vezi condițiile de redactare);
7.4. utilizarea articolelor științifice de specialitate (din jurnale românești și străine).
8. Anexe. Acestea pot cuprinde: imagini, figuri, tabele etc., relevante pentru lucrare, dar care nu au fost introduse în corpusul propriu-zis al lucrării.

III. CONDIȚII GENERALE DE REALIZARE A LUCRĂRII DE ABSOLVIRE
Principalele condiții de realizare a demersului științific de absolvire a studiilor de licență sunt:
1) textul lucrării va avea între 40 și 60 de pagini (cu excepția anexelor);
2) secțiunea teoretică a lucrării cuprinde cel mult 50% din volumul lucrării (maximum 25 de pagini);
3) lucrarea, referințele bibliografice din text și bibliografia de la finalul lucrării respectă strict condițiile de redactare academică (vezi condiții de redactare).

IV. CONDIȚII DE REDACTARE
1. Redactare:
– Pentru text: font Times New Roman, mărime 12, la un rând și jumătate;
– Pentru note de subsol: font Times New Roman, mărime 10, la un rând;
– Textul cu alineate, fără interstiții (rânduri goale), alineat cu Justify;
– Folosirea caracterelor românești (diacritice).
2. Citare (vor fi folosite sistemele de citare APA sau Academia Română):
A. Sistemul APA
Trimiterile bibliografice, precum și lista bibliografică finală pot fi realizate conform sistemului APA (American Psychological Association), utilizat frecvent în lucrările științifice din domeniul științelor sociale.
– Trimiterea la o sursă bibliografică poate fi făcută în sistem APA, în textul lucrării, astfel: Cernat (2014, p. 26) afirmă că „…”, în care Cernat este numele de familie al autorului, 2014 este anul apariției lucrării, iar 26 este pagina de unde se citează;
– Lista cu referințe bibliografice de la sfârșitul lucrării va trebui să menționeze lucrările citate, conform următoarelor exemple:
Cernat, Maria (2014). Introducere în științele comunicării. București: Editura Ars Docendi.
Stoica, Marcela Monica (2010). Introducere în relații publice. București: Editura Pro Universitaria.

B. Sistemul Academiei Române
În sistemul de redactare al Academiei Române, trimiterile bibliografice se fac prin note de subsol (se folosește opțiunea Insert – Footnote, Times New Roman 10). Se vor folosi aici notațiile specifice (ibidem, op. cit., apud). Bibliografia va fi construită după următorul model:
Cernat, Maria, Introducere în științele comunicării, Editura Ars Docendi, București, 2014.
Stoica, Marcela Monica, Introducere în relații publice, Editura Pro Universitaria, București, 2010.

V. MOTIVE PENTRU RESPINGEREA LUCRĂRII
– Preluarea fără citare a unor texte, idei, tabele, figuri, date statistice;
– Lipsa contribuției personale;
– Lipsa caracterelor românești (diacritice);
– Lipsa investigației empirice/produsului de comunicare;
– Lipsa bibliografiei.

Anexa

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICELUCRARE DE ABSOLVIRETitlu


Coordonator,
X


Autor,
Y


București, lună, an

Descarcă metodologia în format .pdf